Posts Tagged ‘สร้างโรงงาน’

การเรียนรายละเอียดปลีกย่อยกฎหมายว่าด้วยการสร้างโรงงาน

Sunday, July 30th, 2017

ก่อนที่จะทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสักแห่งนั้น   ถ่องแท้ว่าต้องมีการเรียนรู้ข้อปลีกย่อยต่างๆละอีกหนึ่งเรื่องที่ไปควรมองข้ามนั้นก็คือ  เรื่องเหตุด้วยกฎเกณฑ์การติดตั้งโรงงาน และการเตรียมตัวสิ่งพิมพ์ประกอบการขอยอมให้ตั้งขึ้นโรงงาน

การประกอบการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะตั้งหรือสร้างโรงงานได้ โดยใช้ใบสำคัญประกอบกิจการขอยอม เช่นนี้

  1. สำเนาบัญชีชื่อและคัดลอกบัตรประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
  2. สำเนาหนังสือประกันการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
  3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
  4. แผนผังแสดงการเข้าประจำที่เครื่องจักรขนาดพอควรและเป็นธรรมตามอัตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  5. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดสมควรและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคำค้ำประกันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคุมหรือสามัญชนอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  6. ต้นฉบับ แผนผัง และคำอธิบายโดยละเอียดยิบแสดงวิธีดูแลเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย อันตราย การคุมการปล่อยของเสียมลพิษใด ๆ ที่มีผลพวงต่อภาวะแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างกิจจานุกิจโรงงาน ทั้งนี้ โดยมีคำต้อนรับของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดูแลหรือปุถุชนอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การลุกลามโรงงาน

– การเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือแปรเครื่องจักร ทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในกรณีที่เครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกิน 100 แรงม้า หรือกำลังเสมอเหมือนไม่เกิน 100 แรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50 แรงม้า ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวม เกิน 100 แรงม้า หรือ กำลังเทียบเท่าเกินกว่า 100 แรงม้า

– การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทำให้พื้นฐานเดิมของโรงโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 500 กิโลกรัม ขึ้นไป

– การขยายโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะดำเนินงานตั้งตัวเครื่องจักรได้